Thủ tục hành chính
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
13/05/2022 10:22:25

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LẠC LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 55/KH-UBND

                   Lạc Long, ngày 30 tháng 12  năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền Cải cách hành chính xã Lạc Long năm 2022

 
 
 


Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quết định số 255/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số s2452/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định đánh giá, xác định Chỉ số Cải cách hành chính của UBND cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương.

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND xã về thực hiện cách hành chính xã Lạc Long năm 2022; Ủy ban nhân dân xã Lạc Long xây dựng kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính, (CCHC) trên địa bàn xã gồm những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm đối với CBCC trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC Nhà nước, cải cách Thủ tục hành chính, (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, lãnh đạo tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả CCHC nhà nước trên địa bàn xã.

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa theo hướng văn minh, hiện đại.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nư­ớc, đẩy mạnh công tác CCHC trên các lĩnh vực, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. Phát huy sức mạnh tập thể và quyền làm chủ của nhân dân, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào công tác CCHC tại địa phương góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng địa phư­ơng.

- Tuyên truyền về việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung; chú trọng nêu gương của các tổ chức, cá nhân trong công tác CCHC.

- Cập nhật thường xuyên, đầy đủ kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính mới ban hành.

- Nội dung thông tin, tuyên truyền được trình bày rõ ràng, chuẩn xác, thu hút người xem. Hướng dẫn về thủ tục hành chính cần chính xác, chi tiết, tăng cường trả lời các tình huống cụ thể.

- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ, kế hoạch CCHC của tỉnh, thị xã, xã và kế hoạch CCHC năm 2021 của xã.

- Tuyên truyền CCHC gắn với phổ biến, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; góp phần nâng cao dân trí; phòng chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH và phát triển kinh tế - xã hội của đại phương.

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về CCHC của nhân dân trên địa bàn xã.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

a) Tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai công tác cải cách hành chính của Trung ương, tỉnh, huyện như Nghị Quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh về Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 3528/QĐ-UBND, ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh, ban hành Bộ Chỉ số đánh giá cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân thị xã.

b) Các nội dung kế hoạch CCHC năm 2022, tập trung chuyên sâu vào các vấn đề sau:

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả.

- Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các TTHC đã được đơn giản hóa, mới ban hành; đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực tốt nhiệm vụ.

- Thông tin kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về các quy định hành chính, TTHC.

- Tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại một cửa, qua đó khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội; đồng thời kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế…..

- Tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy và các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, thôn; đổi mới phương thức quản lý cán bộ, công chức; trong đó chú trọng tuyên truyền công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tuyên truyền cải cách tài chính công, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài sản công của địa phương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tuyên truyền việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, hiện đại hóa nền hành chính.

- Những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC tại địa phương. Qua đó biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác CCHC; phê phán những hiện tượng tiêu cực, trì trệ, có hành vi không đúng đắn gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân.

- Tình hình triển khai và kết quả hoạt động của việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân.

- Việc thực hiện Chỉ số đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ của Ủy ban nhân dân xã; Chỉ số CCHC của xã.

- Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách.

c) Biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác CCHC; phê phán những hiện tượng tiêu cực trì trệ, có hành vi gây khó khăn, phiền hà người dân; Giới thiệu các điển hình tốt về CCHC.

d) Tuyên truyền về công tác Dân vận chính quyền của cơ quan và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước.

2. Hình thức tuyên truyền

a) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đài truyền thanh xã, Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã.

b) Cử cán bộ tập huấn bồi dưỡng, quán triệt nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức; lồng ghép nội dung CCHC trong các cuộc họp, hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Tổ chức các buổi tọa dàm, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân.

d) Dưa nội dung cải cách hành chính vào các buổi họp thường kỳ của UBND, các cuộc học tập Nghị quyết, phổ biến giáo dục pháp luật, lồng ghép nội dung vào các cuộc sinh hoạt của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở kế hoạch này Ủy ban nhân dân xã đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp quán triệt, tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền CCHC đến các tầng lớp nhân dân. Ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức thực hiện như sau:

1. Công chức Văn phòng – Thống kê:

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC về UBND thị xã.

- Theo dõi tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính của UBND, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, chính xác. Gắn công tác CCHC với công tác thi đua, khen thưởng hàng năm.

- Lập danh sách cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng kiến thức CCHC có lồng ghép về nội dung thông tin, tuyên truyền CCHC khi có chiêu sinh.

- Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện CCHC, giới thiệu mô hình, các điển hình tốt về CCHC để nhân rộng.

2. Công chức Văn hóa – xã hội

- Tham mưu kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 phối hợp với Văn phòng theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch. Đôn đốc các thành viên Ban biên tập được phụ trách các hạng mục đăng tin bài về cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử xã và viết tin bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tham mưu các băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền.

3. Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Lồng ghép nội dung tuyên truyền CCHC vào chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Thực hiện tham mưu các văn bản, phiếu đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân về công tác thực hiện CCHC tại UBND xã.

4. Đài truyền thanh

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trên Đài truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền CCHC, phân công cán bộ trong ban biên tập am hiểu về CCHC viết các tin, bài về CCHC … đảm bảo chất lượng tin, bài và thu hút đông đảo người dân.

5. Công chức Tài chính - kế toán.

Tham mưu xây dựng, bố trí kinh phí để đảm bảo cho việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trên địa bàn xã.

6. Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội.

Phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC, nâng cao nhận thức của từng Đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác CCHC, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát thực hiện công tác CCHC, tổ chức các cuộc sinh hoạt đoàn viên, hội viên có lồng ghép tuyên truyền CCHC.

Trên đây là kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã, đề nghị các tổ chức chính trị, chính - xã hội, cán bộ, công chức, các thôn phối hợp và tổ chức thực hiện để công tác cải cách hành chính năm 2021 của xã Lạc Long được đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch./

                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

                                                              Chủ tịch
 
 
 
 
 
                                                               Nguyễn Văn Tin 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1078
Trước & đúng hạn: 1078
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 13:33:14)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 9,398