CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024 trên địa bàn xã Lạc Long
09/05/2022 02:16:05

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LẠC LONG

 
 
 


Số:  20 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Lạc Long, ngày 26 tháng 4 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH      

V/việc thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024

trên địa bàn xã Lạc Long

                                                       

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LẠC LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư; Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của thôn khu dân cư;

Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng uỷ ngày 31/3/2022 về việc lãnh đạo bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024 trên địa bàn xã Lạc Long;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng – Thống kê xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

   Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo bầu cử chức danh Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024 xã Lạc Long gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Văn Tin, Chủ tịch UBND xã                   - Trưởng BCĐ bầu cử

2. Các Phó ban:

- Ông Mạc Văn Khu, Phó CT UBND xã              - Phó ban Thường trực

- Ông Nguyễn Văn Hữu, Phó bí thư TT Đảng uỷ - Phó ban   

3. Các ủy viên:

- Bà Phạm Thị Lãnh, Phó CTHĐND xã                        

- Ông Nguyễn Văn Chinh, Trưởng công an xã              

- Ông Đào Văn Ninh, Công chức Văn phòng – Thống kê xã  

- Ông Nguyễn Văn Thụ, Công chức CHT Quân sự xã

- Ông Hoàng Minh Hạnh, Công chức Địa chính xã       

- Ông Trần Văn Vũ, Công chức Tài chính - Kế toán xã 

- Ông Nguyễn Công Khánh, Cán bộ GTTT&XD xã     

- Bà Nguyễn Thị Thảo, Cán bộ VH-TT xã

- Bà Đào Thị Hường, Cán bộ Tư pháp - hộ tịch xã        

- Bà Trần Thị Hương Thơm, VP Đảng ủy xã       

- Bà Nguyễn Thị Hà, Cán bộ LĐ TB & XH xã

- Ông Trần Văn Cường, Trưởng Đài TT xã

Và mời các ông (bà) có tên sau tham gia Ban chỉ đạo:

- Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch MTTQ xã    

- Bà Nguyễn Thị Thân, Chủ tịch Hội LHPN xã   

- Ông Lê Văn Huy, Bí thư ĐTN xã   

- Ông Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch Hội CCB xã   

- Ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ tịch Hội Nông dân xã

- Ông Lương Văn Độ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã  

Điều 2. Ban chỉ đạo bầu cử chức danh Trưởng thôn có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác bầu cử chức danh Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024 theo đúng quy định hướng dẫn, đảm bảo an toàn tiết kiệm, đạt kết quả cao.

Điều 3. Công chức Văn phòng HĐND-UBND xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TT ĐU, HĐND-UBND xã;

- Ban chỉ đạo bầu cử TT xã;

- Lưu: Vp.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tin

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1060
Trước & đúng hạn: 1060
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/09/2023 04:59:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0