Thủ tục hành chính
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên dịa bàn xã Lạc Long năm 2022
06/05/2022 09:42:24

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LẠC LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /KH-UBND

Lạc Long, ngày 12 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động

của cơ quan nhà nước trên địa bàn xã Lạc Long năm 2022

 
   


Căn cứ Luật Công nghệ thông tin; Luật Giao dịch điện tử; Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 26/CP-NQ ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về “Chính phủ điện tử”;

Ủy ban nhân dân xã Lạc Long xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn xã năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tiến tới chính quyền điện tử, đảm bảo nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động.

- Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, làm tốt hoạt động của cơ quan nhà nước một cách công khai hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

- Phấn đấu đến hết năm 2022 các thông tin chỉ đạo, điều hành của địa phương được đưa lên mạng (các trang điều hành, cổng thông tin điện tử, thư mục tin trong mạng nội bộ, trừ các văn bản mật theo đúng quy định).

* Một số mục tiêu cụ thể:

- Có hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế - xã hội của xã, cơ sở dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu thông tin địa lý phục vụ quản lý nhà nước của xã.

- 80% có ứng dụng CNTT trong quản lý nhân sự, tài chính - kế toán, quản lý tài sản và các nghiệp vụ khác.

- Tỷ lệ công chức được cung cấp và sử dụng thư điện tử công vụ đạt 100%.

- Chính quyền đia phương có sử dụng chữ ký số đối với các văn bản điện tử được phát hành và lưu chuyển trên các hệ thống Công nghệ thông tin của xã.

- Bộ phận một cửa của UBND xã có trang bị đầy đủ các thiết bị Công nghệ thông tin và ứng dụng các giải pháp Công nghệ thông tin phù hợp việc tiếp nhận, theo dõi quá trình xử lý, tra cứu, thống kê tổng hợp, trả kết quả hồ sơ theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

2. Yêu cầu:

Các ban, ngành đoàn thể, cán bộ công chức nghiêm túc thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2022, tập trung nguồn lực cho hoạt động ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước, gắn kết chặt chẽ các hoạt động của cơ quan với ứng dụng công nghệ thông tin.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

1. Hạ tầng kỹ thuật:

Trang bị máy tính phục vụ công việc cho 100% công chức UBND xã.

2. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan:

- Tiếp tục cải tiến quy trình, công việc, thủ tục, chuẩn hóa nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO để ứng dụng công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước.

- Tăng cường xây dựng các phần mềm ứng dụng chuyên ngành phục vụ các công tác nghiệp vụ khác theo đặc thù của mỗi cơ quan.

- Duy trì, nâng cao chất lượng hệ thống thư điện tử, đảm bảo an toàn thông tin.

- Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước.

3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và các tổ chức:

Từng ứng dụng, khai thác hệ thống cổng thông tin điện tử của xã, bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định.

4. Đảm bảo an toàn thông tin:

- Xây dựng các chính sách, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trên mạng theo quy định và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

- Đảm bảo 100% máy tính trong các cơ quan Đảng, chính quyền được cài đặt các phần mềm chống virus.

- Xây dựng, duy trì và áp dụng quy trình nghiệp vụ đảm bảo an toàn bảo mật trên mạng của các bộ phận.

5. Đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức CNTT:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan, đơn vị.

- Tham gia tập huấn kiến thức công nghệ thông tin theo kế hoạch của cấp trên

III. GIẢI PHÁP

- Ưu tiên bố trí ngân sách cho ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đặc biệt cho mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử cấp xã.

- Tập trung cao cho mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử nhằm thúc đẩy ứng dụng Công nghệ thông tin tại tất cả các cơ quan hành chính nhà nước; Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin gắn với chương trình cải cách hành chính của .

- Quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận chuyên trách Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của xã.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về Công nghệ thông tin. Xây dựng các Quy định về vận hành, khai thác, sử dụng các hệ thống Công nghệ thông tin.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hóa - Xã hội:

- Phối hợp với công chức tài chính tham mưu xây dng kế hoạch, cân đối mức ngân sách bố trí cho Kế hoạch hàng năm về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, trình Ủy ban nhân dân phê duyệt.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin vào chương trình cải cách hành chính, nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

2. Công chức Tài chính - Kế toán:

Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định các cơ chế, chính sách huy động nguồn vốn cho ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin trên địa bàn xã.

3. Văn phòng HĐND&UBND:

Phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội và các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch hàng năm, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan với nhiệm vụ cải cách hành chính của xã.

Trên đây là Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn xã Lạc Long năm 2022.

Nơi nhận:

- Phòng VHTT;

- TTĐU- TTHĐNDxã;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Các ngành liên quan;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Tin

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1078
Trước & đúng hạn: 1078
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 13:41:08)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 9,398