Chuyển đổi số
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền chuyển đổi số năm 2022
12/04/2022 05:23:21

UBND XÃ LẠC LONG

 

Số: 30/KH-VHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạc Long , ngày 03 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin,

Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số năm 2022

Trên địa bàn xã Lạc Long

 

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 19/3/2021 của Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn về ứng dụng Công nghệ thông tin và Xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn thị xã Kinh Môn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 22/12/2021 của Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn thị xã Kinh Môn năm 2022; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 16/8/2021 của Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn về “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thị xã Kinh Môn .

UBND xã Lạc Long triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn xã Lạc Long năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn xã, từng bước xây dựng nền hành chính điện tử đồng bộ, hiện đại từ thị xã đến cơ sở; hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của thị xã, của tỉnh, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, giảm thời gian, chi phí cũng như nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động các cơ quan nhà nước.

- Triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn xã Lạc Long nhằm phát triển chính quyền số, xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu

- Tập trung giải quyết các nhu cầu cấp thiết trên cơ sở phù hợp với khả năng bố trí ngân sách của xã cũng như huy động từ các nguồn vốn khác; đảm bảo phù hợp với các mục tiêu của Kế hoạch ứng dụng CNTT và xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn xã Lạc Long giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn xã Lạc Long.

- Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đáp ứng việc ứng dụng CNTT; đảm bảo an toàn thông tin, an toàn dữ liệu trên môi trường mạng. Thực hiện các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

- Tập trung tuyên truyền Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 19/3/2021 của Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn về ứng dụng Công nghệ thông tin và Xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn thị xã Kinh Môn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 22/12/2021 của Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn thị xã Kinh Môn năm 2022;

Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 16/8/2021 của Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn về “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thị xã Kinh Môn; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND thị xã Kinh Môn về việc đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, chính quyền số thị xã Kinh Môn năm 2022.

+ Thời gian tuyên truyền: Thường xuyên trong năm 2022.

+ Cơ quan chủ trì: UBND xã

+ Cơ quan phối hợp:bộ phận Văn hoá và Thông tin.

2. Ban hành các văn bản về lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

- Tham mưu ban hành: Quyết định, Kế hoạch, Công văn tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, hướng dẫn người dân thông qua chiến lược thực hiện chuyển đổi số.

+ Cơ quan chủ trì: Bộ phận Văn hoá và Thông tin.

+ Cơ quan phối hợp: các ban ngành đoàn thể , các thôn.

3. Tiếp tục triển khai các ứng dụng CNTT dùng chung của tỉnh, nâng cao hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo và điều hành, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: hệ thống thư điện tử công vụ; chữ ký số;…

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hoá và Thông tin.

- Cơ quan phối hợp: Các ban ngành đoàn thể . các thôn.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022.

4. Rà soát trang thiết bị, máy tính, máy in, máy scan,…của cơ quan.

- Mua sắm bổ sung trang thiết bị máy tính, máy in, máy scan:

+ Cơ quan chủ trì: UBND xã.

+ Cơ quan phối hợp: Các ban ngành đoàn thể.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2022.

5. Tiếp tục duy trì cung cấp các thông tin trên Cổng thông tin điện tử xã theo Điều 10, Nghị định 43/2011/NĐ-CP

- Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của xã .

+ Cơ quan chủ trì: bộ phận Văn hoá và Thông tin.

+ Cơ quan phối hợp: Các Các ban ngành đoàn thể

+ Thời gian thực hiện: Năm 2022.

6. Xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý di tích

- Cơ quan chủ trì: Bộ phận Văn hoá và Thông tin.

- Cơ quan phối hợp: Các ban ngành đoàn thể.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

7. Tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và cán bộ công chức, viên chức các cấp

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hoá và Thông tin.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

8. Tổ chức tham quan, khảo sát một số địa phương để trao đổi, học tập kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, triển khai hệ thống chính quyền điện tử, sơ kết, tổng kết.

- Cơ quan chủ trì: UBND xã

- Cơ quan phối hợp: Các ban ngành đoàn thể

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

III. KINH PHÍ

- Kinh phí triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 19/3/2021 của Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn về ứng dụng Công nghệ thông tin và Xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn thị xã Kinh Môn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 16/8/2021 của Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn về “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thị xã Kinh Môn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận Văn hóa và Thông tin:

- Cơ quan thường trực, tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước trong hoạt động ứng dụng CNTT, chuyển đổi số. Chủ trì soạn thảo các văn bản chỉ đạo ứng dụng chuyển đổi số trên địa bàn xã, trình UBND xã ban hành.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ và chữ ký chuyên dùng trong gửi, nhận văn bản.

- Lập danh sách, tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và cán bộ công chức, trên địa bàn xã.

- Tổ chức triển khai chương trình tham quan, khảo sát một số địa phương để trao đổi, học tập kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

- Chủ động phòng ngừa và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin. Hỗ trợ các phòng, ban, ngành, địa phương triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT, chuyển đổi số.

- Phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan chấm điểm chỉ số chuyển đổi số cấp huyện và hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường chấm điểm chỉ số chuyển đổi số cấp xã.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kiến thức về CNTT, chuyển đổi số và các Kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của UBND thị xã.

2. Đài truyền thanh xã

- Tăng cường số lượng tin bài tuyên truyền về các Kế hoạch: Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 19/3/2021 về ứng dụng Công nghệ thông tin và Xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn thị xã Kinh Môn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 22/12/2021 về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn thị xã Kinh Môn năm 2022; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 16/8/2021 về “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thị xã Kinh Môn; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND thị xã Kinh Môn về việc đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, chính quyền số thị xã Kinh Môn năm 2022. Đài Truyền thanh xã, tiếp sóng đầy đủ chương trình tuyên truyền, phổ biến theo quy định.

3. UBND xã.

- Căn cứ vào tình hình cụ thể, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được phân công. Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm về hoạt động chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của địa phương mình.

. - Phối hợp với phòng Văn hoá và Thông tin rà soát trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật tại cơ quan, đơn vị.

- Lập danh sách nhu cầu tập huấn chuyển đổi số gửi về Phòng Văn hoá và Thông tin. Tăng cường cung cấp các thông tin trên Cổng thông tin điện tử của theo Điều 10, Nghị định 43/2011/NĐ-CP.

- Lập danh mục, nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số cần ưu triển khai năm 2022 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khuyến khích thực hiện các đề tài nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm về chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Văn hoá và Thông tin để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn xã Lạc Long ./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND xã;

- Các ban, ngành liên quan;

- Lưu: VT, VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1619
Trước & đúng hạn: 1619
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/11/2022 11:20:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0