Thủ tục hành chính
Quyết định Ban hành quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử xã Lạc Long
17/09/2021 09:40:37

UBND XÃ LẠC LONG

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

 

Số: 09/QĐ-BBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Lạc Long, ngày 12 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử xã Lạc Long

 
   


TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên Cổng thông tin điện tử và mạng xã hội;

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác quản lý và kiểm duyệt thông tin trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND - UBND xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử xã Lạc Long.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng HĐND-UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể liên quan các đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Như điều 3;

- Lưu: VP.

TM. BAN BIÊN TẬP

Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban

Nguyễn Văn Tin

QUY CHẾ

Hoạt động của Cổng thông tin điện tử xã Lạc Long

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-BBT

ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Trưởng ban biên tập Cổng thông tin điện tử)

 
   


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

Quy chế này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban biên tập, các thành viên Ban biên tập, tổ giúp việc trong việc cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử xã Lạc Long.

Điều 2. Mục tiêu cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử:

1. Cập nhật và thông tin kịp thời đến các tầng lớp nhân dân về tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng an ninh và các vấn đề khác trên địa bàn xã.

2. Đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính, cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến trên mạng để phục vụ người dân; Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã.

3. Thông qua Cổng thông tin điện tử, thực hiện tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4. Quảng bá những tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư và nâng cao vị thế của địa phương.

Điều 3. Quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử. Cổng thông tin điện tử xã Lạc Long có tên là: laclong.kinhmon.haiduong.gov.vn.

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử có trách nhiệm quản lý, vận hành, duy trì và phát triển Cổng thông tin điện tử của xã. Ban biên tập được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của Chủ tịch UBND xã Lạc Long.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN BIÊN TẬP, TỔ GIÚP VIỆC

Điều 4. Nhiệm vụ:

- Tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử.

- Xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển toàn diện về nội dung và các hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

- Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Cổng thông tin điện tử, phê duyệt các tin, bài trước khi cập nhật lên Cổng thông tin điện tử và chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của Cổng thông tin điện tử trước Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ Cộng tác viên có tinh thần trách nhiệm, có khả năng viết bài để đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của xã.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức về hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm tổ chức họp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và phương hướng hoạt động. Đồng thời báo cáo lãnh đạo UBND xã biết và có ý kiến chỉ đạo.

Điều 5. Quyền hạn:

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cá nhân cung cấp thông tin, dữ liệu, tài liệu cần thiết để đưa lên Cổng thông tin điện tử (trừ những tài liệu mật không được cung cấp theo quy định của pháp luật).

- Hàng năm dự toán kinh phí hoạt động, chi phí đầu tư trang thiết bị phục vụ trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả.

- Phát triển nội dung, hình thức và công nghệ của Cổng thông tin điện tử để nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm thu hút ngày càng nhiều người quan tâm, tham gia và sử dụng Cổng thông tin điện tử.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban biên tập:

1. Trưởng Ban Biên tập:

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của Ban biên tập; là người điều hành, quyết định tin, bài được đăng tải và nội dung hoạt động của Cổng thông tin điện tử, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã và trước pháp luật về hoạt động của Cổng thông tin điện tử. Phân công, chỉ đạo, kiểm tra các thành viên Ban Biên tập.

2. Phó Trưởng ban biên tập:

Giúp Trưởng ban biên tập phụ trách và theo dõi các hoạt động của cổng thông tin điện tử; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban biên tập và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Điều hành toàn bộ các hoạt động của cổng thông tin điện tử khi được Trưởng ban phân công.

Văn phòng UBND xã:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hướng dẫn, kiểm tra giám sát định kỳ việc cung cấp thông tin và dịch vụ trên cổng thông tin điện tử.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật đưa lên Cổng thông tin sau khi được Trưởng Ban biên tập duyệt, đồng thời lưu trữ bản chính theo quy định.

- Phối hợp với Công chức Văn hóa và Thông tin thực hiện hướng dẫn, kiểm tra giám sát định kỳ việc cung cấp thông tin và dịch vụ trên cổng thông tin điện tử.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực, ngành đưa lên Cổng thông tin sau khi được Trưởng Ban biên tập duyệt, đồng thời lưu trữ bản chính theo quy định.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện tham mưu cho UBND xã chỉ đạo hoạt động phục vụ công tác cải cách hành chính.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát định kỳ việc cung cấp thông tin và dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử; tham mưu cho UBND xã trong việc khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc cung cấp thông tin, dịch vụ; kỷ luật, khiển trách các đơn vị, cá nhân vi phạm Quy chế.

Công chức Văn hóa - Xã hội:

- Phối hợp với Văn phòng UBND xã hướng dẫn các đơn vị trong hoạt động biên tập, cung cấp thông tin, dịch vụ lên Cổng thông tin điện tử của xã.

- Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, công dân trên địa bàn xã truy cập, khai thác thông tin trên Cổng thông tin điện tử của xã.

- Vận hành Cổng thông tin điện tử, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật cho Cổng thông tin điện tử và các đơn vị cung cấp thông tin, dịch vụ lên Cổng thông tin điện tử, bao gồm: hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và đường truyền.

- Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, trình UBND xã giải quyết, đảm bảo thông suốt quá trình cung cấp thông tin, dịch vụ.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh lập kế hoạch xây dựng, duy trì, nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử, đảm bảo các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu, các phần mềm ứng dụng hoạt động ổn định thông suốt.

3. Các ủy viên:

Công chức Tài chính - Kế toán:

Tham mưu cho UBND xã cân đối dự toán, hàng năm phân bổ kinh phí chi cho công tác cập nhật, biên tập thông tin, kinh phí cho Cổng thông tin điện tử của xã.

Đài truyền thanh xã:

Chịu trách nhiệm khai thác, tổng hợp các thông tin, bài viết của cộng tác viên, các tin tức, sự kiện, hoạt động trên địa bàn để phối hợp, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử, đồng thời tổ chức tuyên truyền về hoạt động của Cổng thông tin điện tử của xã.

Các đoàn thể chính trị - xã hội:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các đoàn thể có trách nhiệm thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin về hoạt động của ngành mình cho Ban Biên tập để cập nhật lên Cổng thông tin điện tử xã phong phú, thiết thực, sát với tình hình thực tế, phản ánh được việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Thông tin phải đảm bảo chính xác, kịp thời. Người ký duyệt thông tin phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin.

Trách nhiệm của cán bộ, công chức:

Cán bộ, công chức xã có trách nhiệm cung cấp đầy đủ những thông tin, các sự kiện, tư liệu, viết bài, trả lời hỏi, đáp thuộc lĩnh vực mình phụ trách trên địa bàn xã.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN

Điều 6. Chế độ thông tin và bảo mật:

- Các thành viên Ban biên tập chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền của thông tin do thành viên đó đăng tải.

- Các thành viên phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định về chế độ bảo mật của Cổng thông tin điện tử xã.

- Các thành viên Ban biên tập thực hiện nghiêm túc việc giữ bí mật mật khẩu đăng nhập, kịp thời thông báo cho Trưởng ban khi bị đánh cắp mật khẩu.

- Đối với các thông tin có quy định chế độ bảo mật phải tuân thủ theo quy định của Nhà nước về chế độ thông tin bảo mật.

Điều 7. Nội dung thông tin (bài viết, ảnh, dữ liệu, tài liệu) cung cấp cần phải đảm bảo tính chính xác, có nguồn gốc rõ ràng, không được phép sao chép hay sử dụng bài viết của người khác. Người cung cấp thông tin hay cộng tác viên khi có bài viết gửi Ban biên tập thì chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung thông tin của mình cung cấp.

Điều 8. Thời hạn cung cấp, xử lý và lưu trữ thông tin:

Thời hạn cung cấp và xử lý thông tin: Việc cập nhật thông tin được thực hiện hàng ngày. Quy trình cập nhật thông tin do Trưởng Ban biên tập quyết định.

a) Đối với tin tức, sự kiện: không quá 01 ngày làm việc kể từ khi diễn ra hoạt động, sự kiện.

b) Đối với các văn bản, quy định do Ủy ban nhân dân xã ban hành: Không quá 01 ngày làm việc sau khi lãnh đạo ký ban hành văn bản.

c) Đối với các hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo chuyên đề hoặc các sự kiện quan trọng liên quan đến hoạt động của địa phương: không quá 02 ngày làm việc sau khi kết thúc sự kiện.

d) Đối với thông tin thống kê: Theo chế độ báo cáo gửi UBND xã và chế độ báo cáo thống kê hiện hành; thông tin được đăng tải ngay sau khi gửi báo cáo văn bản.

đ) Đối với thông tin trả lời, giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp, công dân: không quá 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận ý kiến, kiến nghị.

e) Đối với các mục tin khác phải bảo đảm cập nhật thường xuyên, chính xác.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 9. Khen thưởng, kỷ luật:

1. Ban biên tập sẽ xem xét và đề nghị khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng, quản lý và tham gia viết bài cho Cổng thông tin điện tử của xã.

2. Đối với những cá nhân, tập thể vi phạm các nội dung của Quy chế này thì Ban biên tập xem xét mức độ vi phạm để đề nghị có hình thức kỷ luật thích hợp theo quy định của pháp luật.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Các thành viên Ban biên tập, Tổ giúp việc, Cán bộ, công chức, viên chức các đoàn thể chính trị xã hội và Cộng tác viên có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 11. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới hoặc không còn phù hợp thì Ban biên tập tổng hợp, đề xuất Trưởng ban biên tập chỉnh sửa, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1078
Trước & đúng hạn: 1078
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 11:27:25)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0