Thủ tục hành chính
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính xã Lạc Long năm 2022
06/05/2022 09:48:25

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ LẠC LONG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59/KH-UBND

 

Lạc Long, ngày 30 tháng 12 năm 2021

       

 

KẾ HOẠCH

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính xã Lạc Long năm 2022

 
 
 


Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC;

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC, Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh;

Ủy ban nhân dân xã Lạc Long ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC xã Lạc Long năm 2021 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Rà soát các quy định, thủ tục hành chính (TTHC) nhm kịp thời phát hiện để đề nghị cấp có thẩm quyền, Chủ tịch UBND xã sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, TTHC không thật sự cần thiết, không phù hợp gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

- Thực hiện mục tiêu đơn giản hóa TTHC, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các quy định, TTHC; tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện TTHC, góp phần cải thiện, bảo đảm cho sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu

- Công tác rà soát, đánh giá TTHC phải được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, đúng thời gian, đảm bảo phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính hiện hành, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan nhiều đến người dân. Kết quả rà soát, đánh giá TTHC phải cụ thể, thiết thực và đáp ứng được các mục đích nêu trên.

II. PHẠM VI RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ

- Rà soát các quy định, Quy định thủ tục hành chính còn hiệu lực thi hành, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đang được thực hiện trên địa bàn xã.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu, điều kiện để thực hiện đối với từng thủ tục hành chính.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung

Rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND , trọng tâm là rà soát các quy định, TTHC có số lượng thực hiện lớn  thường xuyên, phức tạp và liên quan trực tiếp tới đời sống người dân như: Lĩnh vực đất đai,, Tư pháp – hộ tịch, chính sách xã hội, Công an và các lĩnh vực TTHC thuộc cấp xã. Ưu tiên lựa chọn rà soát các TTHC hoặc quy định liên quan có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế; chú trọng lựa chọn rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện; còn tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC; yêu cầu về thời hạn giải quyết còn kéo dài so với thực tế để đề xuất phương án đơn giản hóa.

2. Cách thức rà soát

Thực hiện rà soát, đánh giá dựa vào các nội dung của tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ theo hướng dẫn tại Chương V, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Công chức Văn phòng HĐND - UBND:

- Tham mưu tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức xã tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch này; Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân về tiến độ và kết quả thực hiện.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC đối với các Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, công chức thuộc UBND xã theo Kế hoạch đã được phê duyệt;

2. Các công chức thuộc UBND, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội xã;

- Theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì phối hợp với các các bộ, công chức quan liên quan tiến hành rà soát, đánh giá TTHC, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC theo quy định.

- Chủ động rà soát và phối hợp chặt chẽ với Công chức Văn phòng HĐND - UBND trong công tác rà soát, đơn giản hóa đối với các TTHC thuộc cấp xã giải quyết đm bảo thời gian, tiến độ thực hiện theo nội dung Kế hoạch.

- Hoàn thành việc rà soát và tổng hợp kết quả rà soát gửi về Văn phòng HĐND - UBND trước ngày 31/8/2019 để kiểm tra, đánh giá chất lượng, tổng hợp, đề xuất với cấp có thẩm quyền và Chủ tịch UBND xã xem sét giải quyết.

Các biểu mẫu rà soát theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cán bộ, công chức: trao đổi với Văn phòng HĐND-UBND và báo cáo Chủ tịch UBND để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ.

Trên dây là kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã đề nghị các Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, các bộ, công chức xã, Trưởng các thôn cùng quán triệt và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                    

- UBND - VPUBND thị xã;                                                             

- TT. Đảng ủy – TT HĐND xã;     Để Báo cáo.

- CT, PCT-UBND, UV UBND xã;

- Các ngành liên quan, công chức;          Để PH thực hiện.

- Đài truyền thanh, Trưởng các thôn;

- Lưu: Vp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Chủ tịch

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tin

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1078
Trước & đúng hạn: 1078
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 12:52:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 9,398