Thủ tục hành chính
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử năm 2021
17/09/2021 09:37:46

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ LẠC LONG


Số: 07/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lạc Long, ngày 12 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử xã Lạc Long


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LẠC LONG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Quyết định 1072/QĐ- TTg ngày 02/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 4310/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND &UBND xã Lạc Long.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã Lạc Long gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Trưởng ban:

Ông:Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã;

2. Phó trưởng ban:

Ông: Mạc Văn Khu - Phó chủ tịch UBND xã;

3. Ủy viên thường trực kiêm thư ký:

Bà: Nguyễn Thị Thảo - Công chức Văn hóa - Xã hội;

4. Các ủy viên gồm:

1. Ông: Nguyễn Văn Chinh - ĐUV, Trưởng Công an xã;

2. Ông: Đào Văn Ninh - Văn phòng HĐND – UBND xã

3. Ông: Nguyễn Công Khánh - Giao thông - Thủy lợi xã.

4. Ông Hoàng Minh Hạnh - Địa Chính - Xây dựng xã.

5. Ông: Trần Văn Vũ - Công chức Tài chính - Kế toán xã;

6. Ông: Trần Văn Cường – Trưởng Đài truyền thanh;

7. Ông:Ngô Ngọc Tuấn - Hiệu trưởng trường THCS;

8. Bà: Trần Thị Bảo - Hiệu trưởng trường Tiểu Học;

9. Bà: Nguyễn Thị Mai - Hiệu trưởng trường Mầm Non;

10. Ông: Nguyễn Thế Kỷ - Trạm trưởng trạm Y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

Nghiên cứu, đề xuất ủy ban nhân dân về chủ trương, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử.

Giúp ủy ban nhân dân chỉ đạo các cán bộ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, cá nhân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử xã Lạc Long.

Giúp ủy ban nhân dân xã phân công, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử.

Cho ý kiến về các chủ trương, cơ chế, chính sách, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND xã.

Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử xã Lạc Long; báo cáo định kỳ và phản ánh đề xuất kịp thời các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cho ủy ban nhân dân xã. Chủ tịch ủy ban nhân dân xã.

Trưởng ban Chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên. Ban Chỉ đạo được thành lập Tổ giúp việc do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định và phân công nhiệm vụ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch ủy ban nhân dân xã.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Công chứcVăn hóa - Xã hội là cán bộ thường trực chịu trách nhiệm về nội dung chuyên môn có liên quan đến các đề án, dự án và những nội dung tham mưu đề xuất về lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ Chính quyền điện tử trên địa bàn xã đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả, tránh chồng chéo, đúng quy định; đồng thời giúp Ban Chỉ đạo điều phối công tác xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho UBND xã.

Điều 4.Điều khoản thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2.Văn phòng HĐND&UBND xã, Ông (bà) thành viên Ban chỉ đạo căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND xã;

- Ban chỉ đạo XDCQĐT;

- Như Điều 1;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Chủ tịch

(đã ký)

Nguyễn Văn Tin

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ LẠC LONG


Số: 03/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lạc Long, ngày 06 tháng 01 năm 2020

     

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban biên tập cổng thông tin điện tử xã Lạc Long

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 243
Trước & đúng hạn: 243
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:17/05/2022 17:09:25)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0