CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Kế hoạch tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024
09/05/2022 02:19:27

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ LẠC LONG

 
   


Số: 12/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   


Lạc Long, ngày 26 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024

Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34/2007/PLUBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, 14, 16, 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư; Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư;

Thực hiện Đề án 01- ĐA/TU ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Tỉnh ủy Hải Dương về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn; Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 02/3/2022 của Thị ủy Kinh Môn về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025;

Uỷ ban nhân dân xã Lạc Long xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích: Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn là tiếp tục thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã; nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, trực tiếp bầu chọn người có đủ tư cách, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ, có ý thức trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo chỉ đạo từ cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở các thôn và toàn thể nhân dân.

2. Yêu cầu: Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, phải thực sự dân chủ, khách quan, công khai và đúng quy định, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của chính quyền và ủy ban MTTQ.

Tuyên truyền Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu Trưởng thôn; thông báo đầy đủ các văn bản, hướng dẫn của các cấp và UBND xã về công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024 để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

II. TIÊU CHUẨN TRƯỞNG THÔN

1. Trưởng thôn phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên tại thôn; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm, bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

Thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn theo tinh thần nội dung Đề án số 01- ĐA/TU ngày 29/8/2016 của tỉnh ủy Hải Dương và Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 02/3/2022 của Thị ủy Kinh Môn thì độ tuổi nhân sự được giới thiệu ứng cử chức danh bí thư chi bộ không quá 65 tuổi tính đến thời điểm đại hội chi bộ.

2. Về ứng cử, tự ứng cử trưởng thôn: Công dân được giới thiệu ứng cử hoặc tự ứng cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024 phải đáp ứng tiêu chuẩn và có đơn gửi đến Trưởng ban công tác Mặt trận thôn thời gian chậm nhất vào hồi 17 giờ ngày 06/5/2022. Ban công tác Mặt trận thôn có trách nhiệm họp thống nhất giới thiệu ứng cử chức danh trưởng thôn và lập danh sách danh sách ứng cử viên chức danh trưởng thôn (kèm theo đơn của ứng cử viên) về Ban Chỉ đạo bầu cử xã.

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

Bước 1: Hội nghị Ban Chi ủy:

+ Thành phần: Cấp ủy chi bộ, Trưởng, Phó Ban công tác mặt trận thôn. Đồng chí Bí thư chi bộ thôn triệu tập và chủ trì hội nghị.

+ Nội dung cuộc họp: Thống nhất danh sách dự kiến người ra ứng cử Trưởng thôn. Ứng cử viên là đảng viên thực hiện theo định hướng chỉ đạo của Đảng ủy và thực hiện theo tinh thần nội dung Đề án số 01- ĐA/TU ngày 29/8/2016 của tỉnh ủy Hải Dương theo mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn và Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 02/3/2022 của Thị ủy Kinh Môn.

Bước 2: Hội nghị Chi bộ:

+ Thành phần: Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ, toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Đồng chí Bí thư chi bộ thôn triệu tập và chủ trì hội nghị.

+ Nội dung cuộc họp: Trên cơ sở danh sách dự kiến hội nghị chi ủy. Hội nghị thảo luận, giới thiệu và thống nhất danh sách người ra ứng cử chức danh trưởng thôn để bầu cử. Ứng cử viên là đảng viên thực hiện theo định hướng chỉ đạo của Đảng ủy và thực hiện theo tinh thần nội dung Đề án số 01- ĐA/TU ngày 29/8/2016 của tỉnh ủy Hải Dương và Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 02/3/2022 của Thị ủy Kinh Môn.

Bước 3: Hội nghị Ban công tác mặt trận thôn:

+ Thành phần hội nghị gồm: Trưởng, Phó thôn đương nhiệm; Trưởng, Phó các đoàn thể: Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Nông dân. Đồng chí Trưởng Ban công tác mặt trận thôn triệu tập và chủ trì hội nghị.

+ Nội dung hội nghị:

1. Hội nghị cử thư ký để ghi chép diễn biến hội nghị và lập biên bản hội nghị.

2. Thông báo các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên về bầu cử trưởng thôn và tiêu chuẩn của Trưởng thôn.

3. Hội nghị thống nhất số lượng người ra ứng cử trưởng thôn (số lượng từ 01 đến 02 người) do hội nghị quyết định bằng hình thức biểu quyết giơ tay. Căn cứ vào tiêu chuẩn Trưởng thôn, hội nghị dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn.

4. Hội nghị thảo luận, giới thiệu và thống nhất danh sách người ra ứng cử chức danh trưởng thôn để bầu cử; trường hợp người được giới thiệu nhiều hơn số lượng người đã được hội nghị biểu quyết nhất trí thì hội nghị phải hiệp thương bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín để chốt số lượng người tham gia ứng cử; Tập trung thảo luận, giới thiệu đồng chí Bí thư chi bộ thôn đương nhiệm hoặc đồng chí Đảng viên có năng lực, tín nhiệm là quy hoạch định hướng đảm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ thôn cho nhiệm kỳ 2022 - 2025 để thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn.

5. Thông qua biên bản và danh sách những người hội nghị giới thiệu ra ứng cử chức danh trưởng thôn.

IV. HÌNH THỨC, THỜI GIAN BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN

1. Về cử tri tham gia bầu cử: UBND xã quyết định hình thức cử tri tham gia bầu cử trưởng thôn là: Cử tri đại diện hộ từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự và hiện đang cư trú thường xuyên ở thôn (thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên).

2. Hình thức bầu cử bằng phiếu kín phiếu bầu in sẵn họ và tên người ứng cử Trưởng thôn theo vần a,b,c và có đóng dấu của UBND xã ở phía trên góc trái lá phiếu bầu.

3. Thời gian tiến hành bầu cử trong 01 ngày từ 7h00 đến 17h00' ngày 22/5/2022 (Ngày chủ nhật).

4. Tổ chức khai mạc bầu cử và kết thúc bầu cử; tổ chức kiểm phiếu bầu cử phải có đủ các thành viên tổ bầu cử và có cử tri đại diện chứng kiến, lập biên bản trước khi kiểm phiếu.

5. Người trúng cử Trưởng thôn là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn.

V. TRÌNH TỰ CÁC CÔNG VIỆC TRONG NGÀY BẦU CỬ:

1. Khai mạc bắt đầu từ 7h00 kết thúc cuộc bầu cử lúc 17h00 cùng ngày: Nếu tổ bầu cử nào có số cử tri đã đi bỏ phiếu đạt 100% cử tri đại diện hộ ghi trong danh sách thì tổ đó được tiến hành kiểm phiếu trước thời gian quy định.

2. Thành phần khai mạc gồm: Các thành viên thuộc khu vực bỏ phiếu, đảng viên trong chi bộ thôn, cán bộ quân dân chính của thôn và cử tri (Đại diện hộ gia đình) trong thôn. Nội dung khai mạc: Tổ trưởng tổ bầu cử tổ chức chào cờ, tuyên bố lý do; mời tổ phó tổ bầu cử mở hòm phiếu kiểm tra (mời 2 cử tri chứng kiến) niêm phong hòm phiếu để tổ chức bỏ phiếu. Mời cử tri cao tuổi hoặc người có uy tín trong thôn bỏ phiếu trước sau đó mới toàn thể cử tri lần lượt tiến hành bỏ phiếu.

3. Trước khi kiểm phiếu, mở hòm phiếu, tổ bầu cử rà soát lại danh sách cử tri đã bỏ phiếu, danh sách cử tri không đi bỏ phiếu, thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến, phiếu gạch hỏng, phiếu không hợp lệ.

- Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc tại phòng bỏ phiếu và (mời 02 cử tri chứng kiến) mở hòm phiếu, kiểm phiếu.

- Lập biên bản kiểm phiếu (theo mẫu) thành 03 bản có chữ ký của Tổ trưởng, Thư ký tổ bầu cử và 2 cử tri chứng kiến.

- Người trúng cử Trưởng thôn là người đạt số phiếu bầu cao nhất và trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong danh sách cử tri niêm yết.

- Tổ trưởng tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu trưởng thôn, kèm theo biên bản kiểm phiếu gửi về UBND, UBMTTQVN xã.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ:

1. Từ ngày 25/4 - 26/4/2022 UBND xã xây dựng dự thảo kế hoạch bầu cử trình thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, Chủ tịch UBMTTQ. Báo cáo và thống nhất kế hoạch công tác bầu cử với BCH Đảng uỷ về công tác bầu cử chức danh trưởng thôn.

2. Từ ngày 27/4 đến ngày 29/4/2022: Chủ tịch UBND xã công bố ngày bầu cử và quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, ban hành kế hoạch bầu cử Trưởng thôn. Tổ chức hội nghị BCĐ Bầu cử và Ban TTUBMTTQ xã để thống nhất triển khai công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024.

3. Từ ngày 30/4 đến ngày 05/5/2022 tổ chức hội nghị chi uỷ, chi bộ để thống nhất phân công nhân sự ra ứng cử chức danh Trưởng thôn.

4. Từ ngày 06/5 đến ngày 07/5/2022 tổ chức hội nghị Ban công tác mặt trận thôn giới thiệu và lập danh sách người ứng cử chức danh Trưởng thôn.

5. Từ ngày 08/5 đến ngày 12/5/2022, Chủ tịch UBND xã ra quyết định thành lập tổ bầu cử gồm: Tổ trưởng, thư ký và các thành viên khác là đại diện tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đại diện cử tri thôn (mỗi tổ bầu cử từ 5 đến 7 thành viên do cơ sở thôn lập danh sách, chọn 2 cử tri tiêu biểu để giám sát hòm phiếu ngày bầu cử). Tổ chức tập huấn công tác bầu cử.

6. Từ ngày 13/5/2022 đến ngày 17/5/2022 các Tổ bầu cử tiến hành họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Lập danh sách cử tri đại diện hộ (người đại diện hộ phải đủ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật). Danh sách cử tri được lập thành 03 bản, thôn niêm yết 01 bản, lưu 01 bản và 01 bản gửi về BCĐ Bầu cử xã.

7. Ngày 18/5/2022 Niêm yết danh sách cử tri và danh sách các ứng cử viên chính thức tại khu vực bầu cử.

8. Ngày 19/5/2022 Các tổ bầu cử tiến hành nhận phiếu bầu và các tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử...

9. Ngày 21/5/2022:

- Buổi sáng các tổ bầu cử dọn vệ sinh, trang trí, chuẩn bị địa điểm bầu cử.

- Buổi chiều Ban chỉ đạo bầu cử của xã kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị bầu cử của các thôn.

10. Ngày 22/5/2022 (Tức ngày chủ nhật) Tổ chức bầu cử chức danh Trưởng thôn trong toàn xã nhiệm kỳ 2022 - 2024.

11. Ngày 27/5/2022 UBND xã ra Quyết định công nhận Trưởng thôn theo quy định và Quyết định bổ nhiệm Phó thôn theo đề nghị của cơ sở thôn đồng thời gửi Quyết định công nhận và danh sách trích ngang người trúng cử Trưởng thôn về phòng Nội vụ và UBND thị xã báo cáo theo quy định.

12. Về địa điểm bầu cử như sau:

- Thôn Trần Xá, tại Nhà văn hóa thôn Trần Xá

- Thôn Ngô Đồng, tại Nhà văn hóa thôn Ngô Đồng

- Thôn Kim Đậu, tại Nhà văn hóa thôn Kim Đậu

- Thôn Vũ Thành, tại Nhà văn hóa thôn Vũ Thành

- Thôn Xuân Cầu, tại Đình làng Xuân Cầu

- Thôn Phương Quất, tại Nhà văn hóa thôn Phương Quất

13. Kinh phí:

UBND xã quyết định chi kinh phí cho công tác bầu cử trưởng thôn theo quy định của Luật ngân sách.

VII. TRƯỜNG HỢP PHẢI TỔ CHỨC BẦU LẠI:

1. Trường hợp kết quả bầu cử không người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn thì tiến hành bầu cử lại. Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân xã quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu;

2. Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời để điều hành hoạt động của thôn cho đến khi bầu được Trưởng thôn mới;

3. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời, Ủy ban nhân dân xã tổ chức bầu cử Trưởng thôn mới.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Đảng uỷ xã: Ban hành văn bản lãnh đạo cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024. Phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách địa bàn tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử trưởng thôn.

2. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã: Phối hợp với UBND xã xây dựng Hướng dẫn quy trình bầu cử trưởng thôn và lãnh đạo Ban công tác mặt trận các thôn phối hợp tổ chức bầu cử Trưởng thôn theo kế hoạch.

3. Công chức Văn Phòng - Thống kê xã: Là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu xây dựng Kế hoạch và các loại văn bản phục vụ bầu cử, đồng thời phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện.

4. Công chức Văn hóa Thông tin, trưởng Đài truyền thanh: Có trách nhiệm lãnh đạo công tác tuyên truyền, in ấn khẩu hiệu và tít chữ phục vụ công tác bầu cử trưởng thôn, đồng thời hướng dẫn việc trang trí khánh tiết khu vực bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn theo quy định. Có trách nhiệm thông tin tuyên truyền trước trong và sau bầu cử Trưởng thôn trên hệ thống truyền thanh và Trang thông tin điện tử của xã về mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử trưởng thôn.

5. Công chức Kế toán - Ngân sách xã: Xây dựng kế hoạch chuẩn bị kinh phí phục vụ công tác bầu cử Trưởng thôn theo quy định của Luật ngân sách.

6. Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã: Có tránh nhiệm xây dựng kế hoạch, phối hợp giữ gìn An ninh trật tự - TTATXH trước, trong và sau cuộc bầu cử Trưởng thôn.

7. Các đoàn thể chính trị, chính trị xã hội: Có trách nhiệm tuyên truyền công tác bầu cử đồng thời lãnh đạo đoàn viên, hội viên của đoàn thể mình tham gia bầu cử Trưởng thôn tại địa bàn nơi cư trú.

8. Các Chi ủy chi bộ, cơ sở thôn: Có trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc bầu cử Trưởng thôn theo quy định.

Trên đây là kế hoạch tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024, đề nghị các ban ngành đoàn thể, các đồng chí trong BCĐ làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt kế hoạch công tác bầu cử Trưởng thôn đảm bảo công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện đúng pháp lệnh dân chủ ở xã; Đề nghị các chi ủy, chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn tập trung cao sự lãnh đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai tổ chức bầu cử chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024 thành công./.

Nơi nhận:
- UBND thị xã Kinh Môn;

- Phòng Nội vụ thị xã;
- BTV Đảng ủy, TT.HĐND; Lãnh đạo UBND;

- UBMTTQ xã; Các ban, ngành, đoàn thể xã;
- Thành viên BCĐ bầu cử xã;
- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, TBCTMT thôn;
- Lưu: Vp.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Tin

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1078
Trước & đúng hạn: 1078
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 13:01:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 9,398