Giới thiệu
Quyết định Công bố ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024 trên địa bàn xã Lạc Long
09/05/2022 02:17:30

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LẠC LONG

 
   


Số: 19 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   


Lạc Long, ngày 26 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Công bố ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024

trên địa bàn xã Lạc Long

 
   


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LẠC LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư; Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của thôn khu dân cư;

Căn cứ Đề án 01- ĐA/TU ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Tỉnh ủy Hải Dương về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn; Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 02/3/2022 của Thị ủy Kinh Môn về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025;

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ ngày 31/3/2022 về việc lãnh đạo cuộc bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn xã Lạc Long và Kế hoạch bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã Lạc Long nhiệm kỳ 2022-2024;

Xét đề nghị của công chức Văn phòng – Thống kê xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024 trên địa bàn xã Lạc Long như sau:

Các thôn tổ chức bầu cử Trưởng thôn thời gian một ngày, vào Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022.

Điều 2. Công chức Văn phòng – Thống kê, các ban, ngành đoàn thể có liên quan và các thôn căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận: - UBND thị xã Kinh Môn;

- TT Đảng uỷ- HĐND xã;

- Như điều 2;

- Lưu: Vp.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tin

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 477
Trước & đúng hạn: 477
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/06/2023 10:15:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 4
Tất cả: 7,991