Thủ tục hành chính
Quyết định thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử xã Lạc Long
17/09/2021 09:39:14

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ LẠC LONG 

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08 /QĐ-UBND

Lạc Long, ngày 12 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử xã Lạc Long

 
   


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LẠC LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh Hải Dương, về công tác quản lý và kiểm duyệt thông tin trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Công văn số 665/STTTT-CNTT ngày 09/10/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương về việc xây dựng Công thông tin điện tử;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử xã Lạc Long, gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban:

Ông: Mạc Văn Khu - Phó Chủ tịch UBND xã.

2. Phó trưởng Ban:

Bà: Nguyễn Thị Thảo- Công chức Văn hoá - Xã hội;

Ông: Đào Văn Ninh - Văn phòng - Thống kê.

3. Các Uỷ viên:

1. Ông: Nguyễn Văn Chinh - ĐUV- Trưởng công an xã;

2. Ông: Nguyễn Văn Thụ- Chỉ huy trưởng QS xã;

3. Bà : Đào Thị Hường – Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã;

4. Ông: Hoàng Minh Hạnh - Địa Chính - Xây dựng;

5. Ông Nguyễn Công Khánh - Giao thông - Thủy lợi;

6. Bà: Nguyễn Thị Hà - Văn hóa - Xã hội;

7. Ông : Trần Văn Vũ - Công chức Tài chính - Kế toán;

8. Ông: Trần Văn Cường – Trưởng Đài truyền thanh;

9. Ông: Lê Văn Huy - ĐUV- Bí thư Đoàn TN xã;

10. Bà: Nguyễn Thị Thân - ĐUV- Chủ tịch Hội LHPN xã;

11. Ông: Nguyễn Văn Hiện - Chủ tịch Hội Nông dân xã;

12. Ông: Nguyễn Ngọc Sò- Chủ tịch Hội CCB xã;

13. Ông: Lương Văn Độ - Chủ tịch Hội Người cao tuổi.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử xã Lạc Long:

1. Định hướng, kiểm duyệt, điều hành và phát triển nội dung, chất lượng thông tin của Cổng thông tin điện tử xã Lạc Long nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn thông tin phục vụ cho quản lý nhà nước và lợi ích xã hội của nhân dân, không để lộ, lọt bí mật của Đảng và Nhà nước và những thông tin không có lợi cho công tác chính trị, tư tưởng.

2. Theo dõi, đôn đốc, thực hiện nghiêm túc việc cung cấp, trao đổi thông tin chính xác, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử xã Lạc Long.

3. Báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng của Cổng thông tin điện tử xã Lạc Long, đặc biệt là việc triển khai thực hiện cung cấp các dịch vụ công. Định kỳ tháng, quý, năm tổng hợp báo cáo UBND xã về kết quả thực hiện.

4. Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Biên tập, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của Ban và trách nhiệm của các ngành đối với Cổng thông tin điện tử xã Lạc Long.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND&UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể liên quan và các Ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND xã;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Chủ tịch

(đã ký)

Nguyễn Văn Tin+

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1078
Trước & đúng hạn: 1078
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 13:26:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LẠC LONG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tin - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979397168

Email: nguyenvantin@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 9,398